Stikord for

LGA-lønsystemet's evner

  Den samlede LGA-dokumentation er et A4-ringbind (7 cm), der følger
  med ved køb. Det lader sig ikke gøre at beskrive det samlede system 
  på færre sider. 
  Nedenstående har vi dog på stikords-niveau forsøgt at beskrive LGA´s       
  utallige faciliteter.
      
	Hurtig etablering	(se LGA-brugere - kontakt evt. udvalgte)
	Flerbrugersystem	(ref: Telia, DFDS/DanTransport, A. Arp Hansen m.m.fl.)
	Distribueret brug	(fx Anne: nogle, Ole: andre, Dorthe: resten)
	Central opdatering	(sikrer 'pænt' afgrænsede perioder)
	Alt-i-een		(LGA indeholder summen af alle vore brugeres behov!)

	Character-mode	(du behøver ikke læsebriller - og du får ingen museskader)
		NB	desværre står den yngre IT-chef af her - men vort motto er:
			'Hvad ud ad tabes - ind ad vindes' - spørg blot kunderne.
	Windows 95/98/2000/NT, UNIX m.v. - helt uden mus - direkte fra 'skrivebord'!
	Hurtigt og stabilt	(dét siger jo alle - men spørg blot vore kunder)

	Selvcheckende/autoretablerende
	14 dages løn, Månedsløn forud/bagud også time- og fastlønnede, Kvartalsløn
	10 juridiske firmaer (CVR-opdeling) 
	10 lønkontorer (ansvarsområder)

	Afd-, sted-, funktionschef/inspektør-, konto,- faggruppe- og bynavneregister
	Betalingsdata/-reference registre (vedr. PBS's Informationsoverførsel)

	Skærmbilleder m/ fuld tekstforklaring af registerkoder ('pop-up'-bokse)
	Stor grad af brugerdefinerbare koder
	7 skærmbilleder m/ personstamdata
	8 skærmbilleder m/ personsaldodata (indeværende/sidste år)

	Huskeinformation (max. 99 pr. person)
	Registrering og søgning af specielle hverv ell. kvalifikationer.
	Fravær/sygdoms m.v. registrering i kalender (plotkode pr. dato)

	Personvis organisations-tilknytning (OverensKomst-grupper)
	Personvis geografisk tilknytning
	Personvis chef tilknytning
	99 overenskomstgrupperinger af personer

	Gage individuel eller via skala-puljer:
	3 Lønskala'er med hver: 99 lønrammer á 16 trin, indeholdende:
	 bruttoløn, pensionsgivende løn, rådighedstillæg
	 brugerdefinerbar trinløbetid og automatisk trinoprykning
	Indplacering i skalaer, herunder 'hvem på sidste trin'
	Løn individuel sats eller henvisning til 100 grundsatser pr. lønart
	Lønartsbestemt addend til fundet sats (procent eller beløb)
	Fuldautomatisk overtidsberegning (via gage, person-, O.K.-gruppe- eller grundsats)
	Automatisk aprisberegning v/ dagpenge 
	 (rullesnit, 90/100%, lovmax. Eller kvartalssnit)
	Reguleringslønarter/specielle lønarter/lønartskædning

	Aut./man. gage/grundlløn, ATP, AMB, SP, skat
	PC-ordning (skult i grundlønnen for fastlønnede)
	Fri Bil/Tlf (& anti-post)
	Bilbeskatningsautomatik (iflg. Stavad)
	Uddannelsesfond
	Barselsfond
	Gruppeliv og personalegoder m/ automatisk fradrag
	Pension/kap. pension, eget/firma, fast/pct., PBS/man. (max. 6 stk)
	Hoved-, bi-, brutto,- og frikort
	§48-personer (disse forskere skal jo sær-konteres og sær-indberettes)

	Feriepengeopsparing (3 procentsatser pr. firma)
	Særligt ferietillæg (2 procentsatser pr. firma)
	Søgnehelligdag (3 procentsatser pr. firma)
	Ferieregnskab m/ saldi
	FerieKonto ell. DA-feriekort (tidløn)
	DA-restferiekort tidligere år (tidløn)
	DA-feriekort (funktionær) - spørg ALDI 
	Automatisk FerieKonto-afregning (fratrådt funktionær)
	Automatisk reduktion for Løn i Afholdt Ferie (via kalenderdata)
	Automatisk løntræk for SelvBetaltFerie (via kalenderdata)
	Automatisk justering af AMP-procenter m.v.
	Automatisk beregning af 'Fri Bil'-beskatning (Bil-data register)
	9/(15) konteringsfordelinger pr. person (Lejerbo har 80!)
	6 overenskomsttillæg, heraf 2 lejemålsbestemt
	6 faste tillæg à 6 konteringsfordelinger pr. person
	24 faste fradrag, heraf 4 fradrag m/ saldo
	FLS-indeholdelse (Hypotek-banken) (pct./kroner m/ saldo) 
	Frivillig 'Off. indeholdelse' (pct./kroner m/ saldo) - kommuner
	Op til 48 automatiske lønspecifikationsposter pr. person
	Fuld/delvis fri bolig, sommerbolig, personalelån

	Holddrift
	Provisionsløn
	Afspadseringsregnskab
	Tilbageførsel af fejlløn

	Automatiseret registervedligeholdelse fx. grundløn, tillæg (% ell. krone addend),
	 pensionsprocenter, skalapuljer.
	´På sekund´ prøveberegning af lønseddel på vilkårlig person.

	Konteringsoversigt (status)
	Afdelingskonteringer/lønfordeling (omkostningsstat. pr. afd/konto/lønart) - 
	 drift/resultat. Begge kan besigtiges inden opdatering (altså 'her og nu')

	Lønspecifikation (Purup-standard ell. laserprinter)
	Lønseddel-baggrund til HP-laser (macro)
	Lønspecifikationstekster personindividuelle og/eller firmavise 

	Betalingsoverførsel via PBS- ell. bank (DBT) / manuel udbetaling - 
	 personindividuelt: løn, pension, Skat/AMB-/SP, fradrag (fx. fagforening), offentlig 
	 indeholdelse (FLS) m.m., informationsoverførsel: 
	 AMP/FLS/T&S/-ATP/nettoferiepenge såvel timeløn som funktionær m.v.
	EDB-indberetning af personnumre med a-indkomst (MIA-filer)
	Rekvisition og opdatering af skattekortdata
	Årsopgørelse, S74 m/ total rubrikhåndtering / medieoverførsel fx til T&S's PC-ordning
	FerieKonto, indberetning på disketter/betaling via PBS's InfoSektion
	ATP, posthus ell. automatisk betaling via PBS's InfoSektion
	DS/DA/FA-statistikker (konjuktur rapportering og år-til-dato).
	Importfunktion, fx. snitflade til DANTID (tidsregistrering)
	Exportfunktion, fx. integration m/ regnskabsystem (nærmest ad lib)

	"Step by step"-afvikling med vilkårlig omkørselsmulighed
	Behandling af enkeltpersoner (enlig svale)/serier/dagsarbejdere
	Automatisk jobafvikling af bestilte udskrifter
	70 prædefinerede udskrifter, heraf mange afdelingssorterede (trimbart)
	Funktionschef/inspektør-statistikker
	Jubilæer, runde fødselsdage, tiltrådte, fratrådte o.m.a.
	Mange selektionsmuligheder (vedr. printminimering)
	Direkte print eller spool m/ funktionel spoolovervågning
	Fuld styring af HP-Laserprinter


	LGA-lønsystem kan udvides med flg. ekstramoduler:

	o PersonaleAdministration-modul
	o Budget-modul
	o Historik/Statistik-modul
	o RapportGenerator   (kan danne ASCII-filer til export)
	o Akkord-modul     (særlig LGA-variant)

	Sidst justeret 03.09.2000

Tilbage til "Om LGA"

Tilbage til hovedsiden